SOFAS

EMERSON SOFA - GREYSTONE

Retail Price $1,350.00
Howse | Guest   $1,080.00

HOLLAND SOFA - OTTER

Retail Price $1,400.00
Howse | Guest   $1,120.00

Kyrie Sofa - Turbo

Retail Price $2,800.00
Howse | Guest   $2,240.00

London XL Sofa - Granite

Retail Price $1,500.00
Howse | Guest   $1,200.00

PORTIA ESTATE SOFA - NICKEL

Retail Price $1,400.00
Howse | Guest   $1,120.00

TAYLOR XL SOFA - STONE

Retail Price $1,400.00
Howse | Guest   $1,120.00

TRUMAN ESTATE SOFA - DOVE

Retail Price $2,800.00
Howse | Guest   $2,240.00

Truman Estate Sofa - Pewter

Retail Price $1,250.00
Howse | Guest   $1,000.00